انگلیسی
شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی

محمد غفوری  

مرتبه علمی: بورسیه دکتری

پست الکترونیکی :             m.ghafouri@aol.com                  

 

مقالات ژورنال

سوابق پژوهشي

رديف

عنوان

تاریخ نشر

1

M. Ghafouria, M. Parhizkar, H. Bidadi, S. Mohammadi Aref, A. Olad, “Effect of Si content on electrophysical properties of Si-polymer composite varistors”, Materials Chemistry and Physics.

2014

2

M.Ghafouria, M. Parhizkar, S. Mohammadi Aref, A. Olad, H. Bidadi, “Effect of temperature on the electrophysical properties of Si–polymer composite varistors”, Microelectronics Reliability.

2014

3

M.Ghafouria, S. Mohammadi Aref, H. Naghshara,, "Effect of sintering temperature on varistor and dielectric properties of Si–polymer composite films", Materials Science in Semiconductor Processing.

2014

4

M. Parhizkara, S. Mohammadi Aref, M. Ghafouri, A. Olad, H. Bidadi, “Correlation between sintering pressure and electrical properties of hot-press sintered gallium arsenide-polyaniline-polyethylene composite varistors”, Materials Science in Semiconductor Processing.

2014

5

S. Mohammadi Aref, A. Olad, M. Parhizkar, M. Ghafouri, H. Bidadi, “Effect of polyaniline content on electrophysical properties of galliumarsenideepolymer composite varistors”, Solid State Sciences.

2013

6

H. Bidadi, S. Mohammadi Aref, M. Ghafouri, M. Parhizkar, A. Olad, “The effect of sintering temperature on varistor characteristics of gallium arsenide–polyaniline–polyethylene composite varistors“,Materials Science in Semiconductor Processing.

2013

7

H. Bidadi, S. Mohammadi Aref, M. Ghafouri, M. Parhizkar, A. Olad, “Effect of changing Gallium arsenide content on Gallium arsenide–polymer composite varistors”, Journal of Physics and Chemistry of Solids.

2013

8

"H. Bidadi, A. Olad, M. Parhizkar, S. Mohammadi Aref, M. Ghafouri, “Nonlinear Properties of ZnO-Polymer Composites Prepared By Solution-Casting Method", Vacuum.

2013

9

H. Bidadi, S. Mohammadi Aref, M. Ghafouri, M. Parhizkar, A. Olad, “Temperature dependent electrophysical characteristics of GaAs-polymer composite varistors”, Current Applied Physics.

2013

 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.